შესახებ
English
1919-03-12

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების სხდომების სტენოგრაფიული ანგარიშები.

1919-1920 წლები.

სესია I.

სესია II.

მესამე სესიის სტენოგრაფიული ანგარიშები არ გამოქვეყნებულა საქართველოს რესპუბლიკის საბჭოთა რუსეთის მიერ ოკუპირების გამო.საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. პირველი სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. მესამე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. მეოთხე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. მეხუთე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. მეექვსე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. მეშვიდე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. მერვე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. მეცხრე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. მეათე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. მეთერთმეტე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. მეთორმეტე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. მეცამეტე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. მეთოთხმეტე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. მეთხუთმეტე (საგანგებო) სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში.მეთექვსმეტე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში.მეჩვიდმეტე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში.მეთვრამეტე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. მეოცე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. მეოცდაერთე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. ოცდამეორე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. ოცდამესამე სხდომა.
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. ოცდამეოთხე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. ოცდამეხუთე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. მეოცდაექვსე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. ოცდამეშვიდე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. ოცდამერვე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. ოცდა მეცხრე (საგანგებო) სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. ოცდამეათე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. მეოცდათერთმეტე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. მეოცდათორმეტე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში.ოცდამეცამეტე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში.მეოცდათოთხმეტე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. მეოცდათხუთმეტე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. მეოცდათექვსმეტე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. ოცდამეჩვიდმეტე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. მეოცდათვრამეტე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. ოცდამეცხრამეტე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. მეორმოცე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. მეორმოცდაერთე (სასწრაფო) სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. ორმოცდამეორე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. ორმოცდამესამე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. ორმოცდამეოთხე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. ორმოცდამეხუთე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. ორმოცდამეშვიდე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. ორმოცდამეექვსე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. ორმოცდამერვე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. ორმოცდამეათე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. ორმოცდამეცხრე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. ორმოცდამეთერთმეტე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. ორმოცდამეთორმეტე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში.ორმოცდამეცამეტე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. ორმოცდამეთოთხმეტე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. ორმოცდამეთხუთმეტე სხდომა
დამფუძნებელი კრება. ორმოცდამეთექვსმეტე სხდომა.
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. ორმოცდამეჩვიდმეტე სხდომა (57)
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. ორმოცდამეთვრამეტე სხდომა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. ორმოცდამეცხრამეტე სხდომა (59)
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. მესამოცე სხდომა (60)
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. სამოცდამეერთე სხდომა (61)
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. სამოცდამეორე სხდომა (62)
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. სამოცდამესამე სხდომა (63)
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. სამოცდამეოთხე სხდომა (64)
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. სამოცდამეხუთე (სასწრაფო) სხდომა (65)
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. სამოცდამეექვსე სხდომა (66)
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. სამოცდამეშვიდე (სასწრაფო) სხდომა (67)
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. სამოცდამერვე სხდომა (68)
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. სამოცდამეცხრე სხდომა (69)
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. სამოცდამეათე სხდომა (70)
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. სამოცდამეთერთმეტე სხდომა (71)
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. სამოცდამეთორმეტე სხდომა (72)
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. სამოცდამეცამტე სხდომა (73)
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. სამოცდამეთოთხმეტე სხდომა (74)
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. სამოცდამეთხუთმეტე სხდომა (75)
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. სამოცდამეთექვსმეტე სხდომა (76)
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. სამოცდამეთექვსმეტე (დილის) სხდომა (76)
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. სტენოგრაფიული ანგარიში. სამოცდამეთვრამეტე სხდომა (78)
დამფუძნებელი კრება. სესია პირველი. სამოცდამეცხრამეტე სხდომა (79)
დამფუძნებელი კრება. სესია პირველი. მეოთხმოცე სხდომა (80)
დამფუძნებელი კრება. სესია პირველი. მეოთხმოცდაერთე სხდომა (81)
დამფუძნებელი კრება. სესია პირველი. ოთხმოცდამეორე სხდომა (82)
დამფუძნებელი კრება. სესია პირველი. ოთხმოცდა მესამე სხდომა (83)
დამფუძნებელი კრება. სესია პირველი. ოთხმოცდა მეოთხე და მეხუთე სხდომა (84-85)
დამფუძნებელი კრება. სესია პირველი. ოთხმოცდამეხუთე სხდომა (85)
დამფუძნებელი კრება. სესია პირველი. ოთხმოცდა მეექვსე სხდომა (86)
დამფუძნებელი კრება. სესია პირველი. ოთხმოცდა მეშვიდე სხდომა (87)
დამფუძნებელი კრება. სესია პირველი. ოთხმოცდამერვე სხდომა (88)
დამფუძნებელი კრება. სესია პირველი. ოთხმოცდა მეცხრე სხდომა (89)
დამფუძნებელი კრება. სესია პირველი. ოთხმოც და მეათე სხდომა (90)
დამფუძნებელი კრება. სესია პირველი. ოთხმოც და მეთერთმეტე სხდომა (91)
დამფუძნებელი კრება. სესია პირველი. ოთხმოც და მეთორმეტე სხდომა (92)
დამფუძნებელი კრება. სესია პირველი. ოთხმოც და მეცამეტე სხდომა (93)
დამფუძნებელი კრება. სესია პირველი. ოთხმოც და მეთოთხმეტე სხდომა (94)
დამფუძნებელი კრება. სესია პირველი. ოთხმოცდამეთხუთმეტე სხდომა (95)
დამფუძნებელი კრება. სესია პირველი. ოთხმოც და მეთექვსმეტე სხდომა (96)
დამფუძნებელი კრება. სესია პირველი. ოთხმოცდამეჩვიდმეტე სხდომა (97)
დამფუძნებელი კრება. სესია პირველი. ოთხმოც და მეთვრამეტე სხდომა (98)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. მეორე სხდომა (2)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. მესამე სხდომა (3)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. მეოთხე სხდომა (4)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. მეხუთე სხდომა (5)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. მეექვსე სხდომა (6)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. მეშვიდე სხდომა (7)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. მერვე სხდომა (8)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. მეცხრე სხდომა (9)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. მეათე (საგანგებო) სხდომა (10)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. მეთერთმეტე სხდომა (11)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. მეთორმეტე სხდომა (12)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. მეცამეტე სხდომა (13)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. მეთოთხმეტე სხდომა (14)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. მეთუთხმეტე სხდომა (15)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. მეთექვსმეტე სხდომა (16)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. მეჩვიდმეტე სხდომა (17)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. მეთვრამეტე სხდომა (18)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. მეცხრამეტე სხდომა (19)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. მეოცე სხდომა (20)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. ოცდამეერთე სხდომა (21)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. ოცდამეორე სხდომა (22)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. ოცდამეოთხე სხდომა (24)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. ოცდამეხუთე სხდომა (25)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. ოცდამეექვსე სხდომა (26)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. ოცდამეშვიდე სხდომა (27)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. ოცდამერვე სხდომა (28)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. ოცდამეცხრე სხდომა (29)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. ოცდამეათე სხდომა (30)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. ოცდამეთერთმეტე სხდომა (31)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. ოცდამეთორმეტე სხდომა (32)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. ოცდამეცამეტე სხდომა (33)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. ოცდამეთოთხმეტე სხდომა (34)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. ოცდამეთხუთმეტე სხდომა (35)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. ოცდამეთექვსმეტე სხდომა (36)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. ოცდამეჩდვიმეტე სხდომა (37)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. ოცდამეთვრამეტე სხდომა (38)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. ოცდამეცხრამეტე სხდომა (39)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. მეორმოცე სხდომა (40)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. ორმოცდამეერთე სხდომა(41)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. ორმოცდამეორე სხდომა (42)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. ორმოცდამეოთხე სხდომა (44)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე.ორმოცდამეხუთე სხდომა (45)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. ორმოცდამეექვსე სხდომა (46)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. ორმოცდამეშვიდე სხდომა (47)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. ორმოცდამეათე სხდომა (50)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. ორმოცდამეთერთმეტე (საგანგებო) სხდომა (51)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. ორმოცდამეთორმეტე სხდომა (52)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. ორმოცდამეცამეტე (არაჩვეულებრივი) სხდომა (53)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. ორმოცდამეთოთხმეტე და მეთუთხმეტე სხდომა (54-55)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. ორმოცდამეთხუთმეტე სხდომა (55)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. ორმოცდამეთექვსმეტე სხდომა (56)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. ორმოცდამეჩვიდმეტე სხდომა (57)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. ორმოცდამეცხრამეტე (საგანგებო) სხდომა (59)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. სამოცდამეერთე სხდომა (61)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. სამოცდამეცხრე სხდომა (69)
დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. სამოცდამეთერთმეტე სხდომა (71)