შესახებ
English
ტფილისში ჩატარდა ამიერკავკასიის გლეხთა პირველი ყრილობა
1917 ტფილისში ჩატარდა ამიერკავკასიის გლეხთა პირველი ყრილობა
1917-07-02