შესახებ
English
ჩატარდა საქართველოს პირველი ინტერპარტიული სხდომა
1917 ჩატარდა საქართველოს პირველი ინტერპარტიული სხდომა
1917-04-17