შესახებ
English
კანონთა და მთავრობის განკარგულებათა კრებული

თარიღი : 1920-10-06 | ადგილი : თბილისი, საქართველო | ავტორი : იუსტიციის სამინისტროს საკოდიფიკაციო განყოფილება

აღწერა : კანონთა და მთავრობის განკარგულებათა კრებული №22

შინაარსი
კან:
195. დეკრეტი დაბა ყაზბეგში გენერალი გიორგი ყაზბეგისაგან მამულისა, შენობებისა და ინვენტარის შესაძენად 1.100.000 მან. გადადებისა.
196. დეკრეტი თავდაცვის ფონდისთვის 400.000.000 მან. გადადებისა.
197. დეკრეტი ტფილისის და სოხუმის დროებითი საგანგებო მოსამართლეთა გაუქმებისა.
198. დეკრეტი დედობისა და ბავშობის საზოგადოებისათვის დახმარების აღმოსაჩენად 380.092 მან. გადადებისა.
199. დეკრეტი ქ. ფოთში რადიო-სადგურისათვის შენობის ასაგებად 1.000.000 მან. გადადებისა.
200. დეკრეტი დაჭრილ-დასახიჩრებულთა და დახოცილ მეომართა ოჯახების უზრუნველყოფისათვის 5.000.000 მან. გადადებისა.
201. დეკრეტი რეგულარი ჯარის და სახალხო გვარდიის მსახურთათვის ერთდროული დახმარების აღმოჩენისა.
202. დეკრეტი საკულტურო მამულების ყოფილ მესაკუთრეთათვის ჩამორთმეული ინვენტარის საფასურის მისაცემად 97.698 მან. 55 კაპ. გადადებისა.
203. დეკრეტი ვარციხის მამულში ჩამორთმეული ინვენტარის და ტფილისის გოგირდის აბანოების საფასურის ასანაზღაურებლად 2.172.409 მან. და 27 კაპ. გადადებისა.
204. დეკრეტი შინა დასახლებულთათვის სესხის სახედ დასახმარებლად 36.300.000 მან გადადებისა.
205. დეკრეტი ქ. ბათომისა და ბათომის ოლქის სახელმწიფო მუშა-მოსამსახურეთათვის პირველ მოთხოვნილების საგნების მისაწოდებლად შრომის მინისტრის განკარგულებისათვის 100.000.000 მან. გადადებისა.
206. დეკრეტი სახაზინო რკინის გზის მუშა-მოსამსახურეთათვის დაკლებულ ფასებში პურის მისაწოდებლად 140.000.000 მან. გადადებისა.
207. დეკრეტი კახეთის რკინის გზის საზოგადოებისათვის 10.000.000 მან. სესხის მიცემისა.
208. დეკრეტი პოლონეთს გასამგზავრებელი მისიის საჭიროებისათვის 3.000.000 მან. გადადებისა.
209. დეკრეტი რუსეთს გასაგზავნ საქართველოს მუშათა და გლეხთა დელეგაციის საჭიროებისათვის 8.000.000 მან. გადადებისა.
210. დეკრეტი აფხაზეთის სასოფლო მილიციის შტატისა და ხარჯთ-აღრიცხვის დამტკიცებისა.
211. დეკრეტი ქ. ხაშურის თვითმმართველობისათვის 2.000.000 მან. სესხის მიცემისა.
212. დეკრეტი ქ. გუდაუთის თვითმმართველობისათვის 500.000 მან. სესხის მიცემისა.
213. დეკრეტი ქ. სოხუმის თვითმმართველობოსათვის 4.000.000 მან. სესხის მიცემისა.
214. დეკრეტი ქ. გორის თვითმმართველობისათვის 14.400.400 მან. სესხის მიცემისა.
215. დეკრეტი ქ. გორის თვითმმართველობოსათვის 3.000.000 მან. სესხის მიცემისა.
216. დეკრეტი გორის მაზრის ერობისათვის 20.000.000 მან. სესხის მიცემისა.
217. დეკრეტი ქ. ტფილისის თვითმმართველობისათვის 50.000.000 მან. სესხი მიცემისა სასურსათო განყოფილების ოპერაციების გასაფორმებლად.
218. დეკრეტი ქ. ონის თვითმმართველობისათვის 3.000.000 მან. სესხის მიცემისა.
219. დეკრეტი ქ. სიღნაღის თვითმმართველობისათვის 2.000.000 მან. სესხის მიცემისა.
220. დეკრეტი სენაკის მაზრის ერობისათვის 480.000 მან. სამელიორაციო სესხის მიცემისა.
221. დეკრეტი საზომ-საწონთა შემასწორებელი ვადის შემცირებისა.
222. დეკრეტი სახაზინო რკინის გზის დამატებითი მილიციის მოქმედების განგრძობისა.
223. დეკრეტი ჯარისა და ფლოტის სათადარიგო ჯარისკაცთა აღსარიცხავი დავთრების დასამზადებლად 1.500.000 მან. გადადებისა.
224. დეკრეტი სამხედრო უწყების შტატების დამატების და ცვლილების კანონის ძალაში შესვლის დროს განსაზღვრისა.
225. დეკრეტი ბათომის ოლქის სახელმწიფო დაწესებულებათა შესანახად 178.494.234 მან. გადადებისა.
226. დეკრეტი ძველი სახუროთ-მოძღვრო ძეგლების შეკეთება-დაცვისათვის 2.000.000 მან. გადადებისა.
227. დეკრეტი გორის მაზრის სკოლების აღსადგენად 20.000.000 მან. გადადებისა.
228. დეკრეტი ყალბი საკრედიტო ქაღალდების დანაშაულობისათვის პასუხისგების გაძლიერებისა.
229. დეკრეტი მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილის გარეშე საქმეთა მინისტრის საზღვარ-გარეთ წასასვლელად 16.000.000 მან. გადადებისა.
230. დეკრეტი გულეიკარის თემის გამოყოფისა და ქუთაისის მაზრაზე მიწერისა.


ტექსტი :

შენიშვნა :

საარქივო
ორგანიზაცია : საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
კონტრიბუტორი : საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
ნომერი : FIRSTREPUBLIC_NPLG_LAWS AND GOVERNMENT ORDERS_DOCUMENT_022_P_06-10-1920_V01_PDF
ენა : ქართული

ტექნიკური ინფორმაცია
ტიპი : დოკუმენტი
საწყისი მედიუმი : ქაღალდი
კომპრესია : დანაკარგიანი
ფორმატი : PDF

გამოყენების პირობები

დოკუმენტების გამოყენება დასაშვებია არაკომერციული, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის, წყაროს (არქივი, შემნახველი ორგანიზაცია, კოლექცია, კონტრიბუტორი, ავტორი) მითითების პირობით. აკრძალულია მასალების კომერციული მიზნით გამოყენება კანონიერ მფლობელთან შეთანხმების გარეშე. ყველა უფლება დაცულია, საქართველოს და საერთაშორისო კანონმდებლობით.

ჟანრი
ოფიციალური