About
ქართული
Deputes of Constituent assembly of Georgia
1919 Constituent assembly of Georgia opened first session Deputes of Constituent assembly of Georgia


1876 - უცნობია
Konstantine Andronikashvili
1875 - 1942
Vladimir Akhmetelashvili
1878 - 1937
Ilia Badridze
1875-07 - 1937
Ermaloz Sirbiladze
1888 - 1948
Davit Chkheidze