About
ქართული
Deputes of Constituent assembly of Georgia
1919 Constituent assembly of Georgia opened first session Deputes of Constituent assembly of Georgia


1879 - 1937
Simon Akhmetelashvili
1879 - 1963
Ioseb Gobechia
1879 - უცნობია
Mikheil Kovalev
1879 - 1924
Beniamin Chkhikvishvili
1879 - 1938
Grigol Tsintsabadze